Něco málo od historie po současnost

V ranném středověku se o obnovu lesů a zalesnění stále ubývajících lesů prakticky nikdo nestaral. Prvním příkladem snahy o hospodaření v lesích byl návrh Majestas Carolina připravený z podnětu samotného císaře Karla IV.

Město Kašperské Hory získává královským darem v roce 1345 pralesy na území dnešní Kvildy, Horské Kvildy a Zhůří.Podstatnou část území v okolí Hradu Kašperk kupuje město od císaře o několik let později. Ostatní lesní majetek získává město postupným vykupováním majetku po celé další stovky let.

Dnes je Město Kašperské Hory třetím městem v České republice co se velikosti obecního lesního majetku týče, hned za městem Brno a Písek.

Kašperskohorské městské lesy byly zřízeny městem jako s.r.o. ve 100% vlastnictví města za účelem správy lesního majetku. Vznikly v roce 1992 a hospodaří na výměře 6075 ha lesů na jednom LHC, který byl dříve tvořen z původně tří LHC (Kašperské Hory, Rejštejn a Modrava). Rozkládá se převážně na území okresu Klatovy. Na území Národního parku Šumava je 4835 ha lesa ,z toho v první zóně je 615 ha.

Jednatelem Kašperskohorských městských lesů je ing. Miroslav Mäntl. Organizačně jsou městské lesy rozděleny na sedm lesnických úseků – Hrad, Chlum, Bílý potok, Vysoká Myť, Výhledy, Antýgl a Zlatá studna.

Od roku 2003 městské lesy provozují jako samostatné středisko pilu, která je umístěna v sousedství nové městské kotelny, která spaluje výhradně dřevěnou štěpku. V současné době na pile řežou stavební a užitkové řezivo z dříví vytěženého ve vlastních lesích.

Hranice lesního majetku

Hranice majetku je v SZ části tvořena od soutoku Vydry a Křemelné (u Čeňkovi Pily), kde vzniká Otava, touto řekou směrem na sever k obci Annín. Zde hranice uhýbá na východ a pokračuje na Trnové Dvory, přes samotu Nový Dvůr se stáčí jižním směrem k osadě Žlíbek. Dále jihovýchodním směrem k samotě Ždánov. Odtud se mírně stáčí k jihozápadu a napojuje se na silnici k penzionu Kačerov. Odtud k obci Červená a dále severovýchodním směrem k obci Nicov až k hranici s Jihočeským krajem. Po hranici k obci Horská Kvilda. U Vydřího mostu se hranice stáčí na jihozápad a pokračuje kolem Kvildské slatě k Jezerní slati a odtud na Filipovu Huť. Severněji se napojuje na Vydru a odtud až k Čeňkovo pile.

Geologické poměry

V celé oblasti zcela převládají moldanubické ruly, v malé míře se vyskytují magmatity (žuly, granodiority). Sporadicky se objevuje amfibolit a kvarcit.

Půdní poměry

V severní a severovýchodní části převažuje kambiem, mírně pak kryptopodzol. Ve střední části převažuje podzol, je zastoupena organonem, glej a ranker.

Zrnitostně převažují půdy lehčí, hlinitopísčité. Menší zastoupení mají půdy středně těžké a těžké. Dle zastoupení skeletu převládají půdy kamenité až silně kamenité.

Lesní vegetační stupně

Území je charakterizováno značným rozpětím nadmořské výšky 700–1230 m nad mořem. Tomu odpovídá zastoupení čtyř lesních vegetačních stupňů v severovýchodní části území v oblasti kolem města Kašperské Hory prolíná pátý LVS – jedlobukový, se šestým LVS – smrkovým, s nadmořskou výškou 700 – 800 m nad mořem. Ve střední části po linii Zlatá studna – Zhůří – Horská Kvilda – Hamerský potok – převládá šestý LVS – smrkovobukový, často doplňovaný sedmým LVS – bukovosmrkový (převážně vlhké až zamokřené lesní typy). Nadmořská výška se pohybuje od 700–1100 m nad mořem. Jižní část – vrchovinná až pláně, nejvyšší a nejchladnější polohy lesů města, je charakteristická pro osmý lesní vegetační stupeň – smrkový. Pouze směrem k severu je promíšen se sedmým lesním vegetačním stupněm – bukovosmrkovým. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 1100–1220m nad mořem.

Dřevinná skladba

Dřevinné skladbě na LHC Kašperskohorské městské lesy má největší zastoupení smrk – 83%, borovice – 3%, jedle – 2%, z listnatých dřevin má největší zastoupení buk – 7%, bříza – 2% a olše 1%.

Na lesním majetku na základě hodnocení aktuálního stavu ekologické stability vznikl systém biocenter, která byla vhodně propojena biokoridory. Mezi biocentra patří známé slatě – Tetřevská, Kvildská, Mezilesní, Horskokvildská a Zhůřská. Dále Hamerské svahy, Horní Antýgl a Vydří most. Velká část majetku spadá do soustavy Natura.